Sman Business Value Blog

Bedrijfswaardering in tijden van corona

Recentelijk kregen wij de vraag wat het effect van de corona-uitbraak is op de waarde van bedrijven. Daar valt veel over te zeggen, maar een eenduidig antwoord is er nog niet. Los daarvan is het natuurlijk de vraag vanuit welk perspectief je naar deze vraag kijkt.

Voor het bepalen van de ondernemingswaarde kijken wij naar een verwachte kasstroom, naar bedrijfsrisico’s en naar de uitgangspositie per de peildatum van die waardering.

Peildatum

Een waardering met de peildatum van bijvoorbeeld 1 januari 2020 zal zich in beginsel richten naar al hetgeen op die peildatum tot de uitgangspunten en verwachtingen gerekend moet worden. De vooruitzichten per peildatum zijn leidend voor de prognose van de kasstroom. En de risicoperceptie en vermogenskosten zullen op een daarmee consistente wijze moeten worden vastgesteld. Een ‘black swan’ als de corona crisis was op dat moment niet concreet voorzienbaar. Dat zich crises kunnen voordoen, maakt in het algemeen deel uit van de algemene economische en bedrijfsspecifieke omgevingsfactoren. In zoverre deze risico’s niet door diversificatie zijn te beperken, zijn deze ingeprijsd in de vermogenskosten per peildatum.

Kennis achteraf over per waarderingsdatum niet voorzienbare ontwikkelingen dient voor een bedrijfswaardering geen rol te spelen. Zelfs al zou de onderneming inmiddels ten onder gegaan zijn, dan nog geldt dat per die historische peildatum sprake is van een bepaalde waarde.

Het wordt anders wanneer de waardering ‘actueel’ moet zijn. Indien diezelfde onderneming gewaardeerd moet worden per heden, nu de ‘black swan’ is verschenen, dan wordt het complexer. Voor veel ondernemingen zijn de ondernemingsplannen en vooruitzichten die golden aan het begin van het jaar nu niet meer actueel.

Sectoren

Voor de toeristische sector, met een plotselinge stop in de actuele bezetting en met annuleringen in de toekomstige omzet, is er veel veranderd. Voor bijvoorbeeld de leveranciers aan Europese autofabrieken, die reeds werden geconfronteerd met een leveringsstop van onderdelen uit China, is ook sprake van een acuut probleem. De vraag is in welke mate kosten kunnen worden teruggebracht, en hoe overheidsregelingen zullen voorzien in een overbrugging. Verder zal ‘vet op de botten’, in de vorm van een stevige vermogenspositie en voldoende beschikbare liquiditeit voor sommige bedrijven de kurk zijn die ze boven houdt. Vanuit waarderingsperspectief is het uiteraard de uitdaging om te midden van de onzekerheden voor de middellange en langere termijn toch de juiste uitgangspunten te vinden.

Overigens zijn er ook bedrijfssectoren die het goed doen nu. Niet alleen de fabrikanten van mondkapjes en toiletpapier zien hun omzet stijgen. Ook voor e-commerce en cloud based services zijn het vooralsnog goede tijden.

Impact op waarderingsvraagstukken

De impact van het coronavirus op waarderingsvraagstukken is ook afhankelijk van de achtergrond van de waarderingsopdracht. Bij een waardering ten behoeve van een echtscheiding is het de vraag of de huwelijkspartners nog ‘lotsverbonden’ zijn in de neergang na het uitbreken van de crisis, of dat er een harde peildatum heeft te gelden voor de vaststelling van het te verdelen huwelijkse vermogen.

Voor schenkingen, of het in familieverband al dan niet onder de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling) fiscaal gefaciliteerd overdragen van ondernemingen, geldt dat de waarde van het overgedragen vermogen is in veel gevallen lager zal zijn dan eind vorig jaar, met een lagere belastingafdracht tot gevolg.

Indien u wilt overleggen over uw waarderingsvraagstuk, dan zijn wij graag bereid tot een oriënterend overleg.
Arjen Sparrius

Geschreven door Arjen Sparrius

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Arjen Sparrius. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Arjen Sparrius (1962) studeerde bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2005 werd hij Register Valuator. Als partner bij Sman Business Value is hij regelmatig betrokken bij waarderingsvraagstukken en bedrijfsovernames.
Meer over Arjen Sparrius >