Sman Business Value Blog

Compensatieregeling gebruikers Stint

Stint was de merknaam voor een elektrisch aangedreven voertuig dat is ontworpen voor het vervoer van kleine kinderen. Op 20 september 2018 raakte een Stint in Oss betrokken bij een ernstig ongeval op een overweg. Vier kinderen kwamen daarbij helaas om het leven. Naar aanleiding van dit zware ongeval schorste de minister van Infrastructuur en Waterstaat de toelating van de Stint op de openbare weg. De gebruikers van de Stint leden daardoor schade welke vergoed wordt via een compensatieregeling. Sman Business Value heeft de Staat geadviseerd omtrent de parameters in de beoogde compensatieregeling, die hieronder nader zal worden toegelicht.

Schade

Volgens de fabrikant waren er in 2018 in Nederland ruim 3.000 Stints in gebruik, voornamelijk bij kinderdagverblijven en BSO’s (buitenschoolse opvang). Naar schatting werden hiermee wekelijks circa 50.000 tot 60.000 kinderen vervoerd, vooral tussen school en opvang, en bij uitstapjes. Toen de Stint na het ongeval niet meer gebruikt mocht worden, leden de eigenaren en gebruikers van de Stint aanzienlijke schade. De schade werd veroorzaakt door de plotselinge waardevermindering van de voertuigen en de noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering, zoals inzet van minder kostenefficiënt vervangend vervoer.

Na het ongeval was de inzet van het ministerie en de brancheorganisaties primair gericht op het mogelijk maken dat een nieuwe, verbeterde versie van de Stint gekeurd en toegelaten kon worden. Een aangepaste versie werd in oktober 2020 goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat een vergunning gaf voor een terugkeer in het kindervervoer. Dat voertuig, nu bekend als de BSO-bus, werd uiteindelijk toegelaten per 3 november 2020.

Er bestonden twee versies van de Stint: een versie met motorvermogen van 800 watt en een met vermogen van 1200 watt. In een juridische procedure oordeelde de Raad van State dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die voortkwam uit een onterechte aanwijzing van de 800 watt Stint en de (terechte) intrekking van die aanwijzing (na het ongeval). Over de 1200 watt Stint, waarmee het ongeluk op 20 september 2018 plaatsvond, oordeelde de Raad van State dat deze nooit toegelaten is geweest. De Staat is voor schade van gebruikers van dat type Stint dan ook niet aansprakelijk. Desondanks riep de Raad van State wel op om zo mogelijk tot een eenduidige regeling te komen voor zowel aangewezen (800 watt) als niet-aangewezen (1200 watt) Stints. Het is vanuit maatschappelijk oogpunt niet gewenst dat gebruikers van verschillende typen Stints verschillende procedurele wegen moeten bewandelen om hun schade vergoed te krijgen.

Compensatieregeling

Het ministerie heeft vervolgens, na overleg met vertegenwoordigers van de kinderopvangsector, een compensatieregeling ontworpen voor gebruikers en eigenaren van beide typen Stints. De compensatieregeling stoelt op twee pijlers, te weten een vergoeding van de waardevermindering van de Stints (op basis van een afschrijvingstabel) en een forfaitaire vergoeding van vervolgschade (per Stint). Bij de vaststelling van de forfaitaire vervolgschade is onder andere gebruik gemaakt van een enquête van de brancheorganisatie waarin de schadeposten van een groot aantal gebruikers van de Stint zijn geïnventariseerd.

Sman Business Value heeft de Staat geadviseerd omtrent de parameters in de beoogde compensatieregeling. Na uitbrenging van het advies, en na internetconsultatie van de sector, is de definitieve compensatieregeling op 2 oktober 2023 gepubliceerd. Gebruikers en eigenaren van de Stints konden hierna hun aanvraag indienen. Vervolgens worden compensatiebeschikkingen vastgesteld (hiertegen staat bezwaar en beroep open). De compensatie wordt in 2024 uitgekeerd. Hiermee is een financiële afwikkeling bewerkstelligd voor de toenmalige eigenaren en gebruikers van de Stint.
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >