Privacy

Privacy reglement, versie juli 2019

Sman Business Value acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Sman Business Value handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Contactgegevens

Sman Business Value, Pedro de Medinalaan 5-D, 1086 XK  Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34321731.

 

Persoonsgegevens

Sman Business Value verkrijgt persoonsgegevens van uzelf in het kader van onze dienstverlening. Sman Business Value verwerkt alleen persoonsgegevens van klanten waarmee een overeenkomst voor de uitvoering van haar dienstverlening is aangegaan en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn.

Sman Business Value verwerkt over het algemeen de volgende categorieën van persoonsgegevens van de hierna genoemde categorieën betrokkenen:

Klanten:
Bedrijfsnaam, naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN nr. wettelijk vereiste gegevens, door klanten verstrekte gegevens.

Werknemers/stagiaires:
Geboortedatum/plaats, geslacht, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, IBAN nr., kopie identiteitsbewijs.

Bezoekers van de website:  ingevoerde contactgegevens

 

Doeleinden

Sman Business Value verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Uitvoeren van de overeenkomsten
  • Voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen
  • Marketing- en relatiebeheer

 

Grondslagen

Sman Business Value gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd. Sman Business verwerkt bepaalde persoonsgegevens:

  • Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Sman Business Value heeft gesloten.
  • Om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. (Financiële- en salarisadministratie en de plicht tot meewerken aan fiscale controles).
  • Omdat Sman Business Value hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Sman Business Value verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij: dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Sman Business Value heeft gesloten, u daarvoor toestemming heeft gegeven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Sman Business Value hanteert een termijn van acht jaar na afronding van onze opdracht, waarna de gegevens vernietigd worden door een CA+ gecertificeerd bedrijf voor archiefvernietiging. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Sman Business Value zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Beveiliging en geheimhouding

Sman Business Value verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens worden door Sman Business Value beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging kent de volgende onderdelen:

  • Iedere persoon werkzaam voor Sman Business Value heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
  • De personen werkzaam voor Sman Business Value hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Sman Business Value verstrekte persoonsgegevens;
  • Sman Business Value heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.
  • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sman Business Value blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Automatisch gegenereerde gegevens

Sman Business Value neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sman Business Value) tussen zit.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sman Business Value gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sman Business Value en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@sman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sman Business Value wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons