Eindelijk schadeloosstelling na onteigening SNS REAAL?

In 2013 werd SNS Reaal genationaliseerd. Door de onteigening raakten aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders van SNS Reaal hun stukken kwijt. Toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem besloot de onteigende effectenbezitters nul euro schadevergoeding toe te kennen. Tegen dit besluit is geprocedeerd bij de Ondernemingskamer, waarbij Sman Business Value (Peter Hoiting, Guido Rooijackers) is opgetreden als adviseur van (voormalige) eigenaren van effecten en overige vermogensbestanddelen. Inmiddels heeft de in opdracht van de Ondernemingskamer benoemde commissie van onafhankelijke deskundigen een advies gegeven omtrent de waarde. Hoe verhoudt het advies zich tot de standpunten van betrokkenen?

Aanbod van de Minister

De Minister bood een schadeloosstelling van nihil. Dit ‘aanbod’ was gebaseerd op een analyse waarbij op het niveau van SNS Reaal, in het scenario van een faillissement en liquidatie, een tekort zou ontstaan van circa € 4,5 miljard. Bij een dergelijk tekort zouden de onteigende effecten en overige vermogensbestanddelen geen enkele waarde hebben.

Analyse Sman Business Value

In deze procedure fungeerde Sman Business Value als adviseur van een elftal advocatenkantoren dat de belangen van (voormalige) eigenaren van effecten en overige vermogensbestanddelen behartigde. In opdracht van al deze partijen heeft Sman Business Value in 2013 een beoordeling gegeven van de gehanteerde waarderingsmethodieken en uitgangspunten die ten grondslag lagen aan het aanbod van de Minister.

In een tweetal uitgewerkte financiële scenario’s (‘laag’ en ‘hoog’) hebben wij beargumenteerd dat er sprake is van een positieve waarde voor het totaal van onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS Reaal en SNS Bank. Het totaal van deze waarde raamden wij op circa € 0,5 miljard (laag) tot € 4,6 miljard (hoog). In beide scenario’s dus in ieder geval significant hoger dan nul.

Op grond daarvan concludeerden wij dat het aannemelijk was dat het aanbod van de Minister voor schadevergoeding (van nihil) geen volledige vergoeding vormt voor de door onteigende partijen geleden schade.

In lijn met onze bevindingen kwam ook de Ondernemingskamer in juli 2011 tot deze conclusie.

Commissie van deskundigen

Vervolgens is door de Ondernemingskamer een commissie benoemd van drie onafhankelijke gerechtelijk deskundigen. Taak van deze commissie was de bepaling van de werkelijke waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS Bank en SNS Reaal per 1 februari 2013. De commissie heeft op 27 april 2018 haar definitieve deskundigenbericht uitgebracht.

Deskundigen komen, na zeer uitvoerig onderzoek, tot de conclusie dat op de peildatum (de datum van onteigening, 1 februari 2013), twee relevante toekomstperspectieven waren voor SNS Reaal. Deze waren enerzijds de zogenaamde noodregeling gevolgd door faillissement, en anderzijds het CVC-scenario. Dit laatste scenario betrof het reddingsplan van private equity partij CVC. In het faillissementsscenario is uitgegaan van een situatie waarin de vennootschap niet direct geliquideerd wordt, maar waarbij sprake is van een run-off (uitdienscenario), zoals dit bijvoorbeeld ook bij het faillissement van DSB-bank heeft plaatsgevonden. De commissie volgt hiermee niet het door de Minister gehanteerde scenario, te weten een snelle liquidatie.

De commissie heeft de waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen volgens beide toekomstperspectieven uitgewerkt. In het CVC-scenario beloopt de totale waarde hiervan rond € 485 mln. In het faillissementsscenario is dit € 814 mln. Afhankelijk van het scenario kunnen onteigende obligatiehouders van SNS Reaal tot zelfs 75% van de nominale waarde van hun vorderingen als schadeloosstelling tegemoet zien. De waardering is daarmee substantieel – en aanmerkelijk hoger dan nihil….

Met het deskundigenbericht is onze reeds in 2013 verwoorde conclusie bevestigd dat het aannemelijk was dat het aanbod van de Minister voor schadevergoeding geen volledige vergoeding vormt voor de door onteigende partijen geleden schade.

Vervolg

Inmiddels is het 2018. Met het definitieve deskundigenbericht is een belangrijke stap gezet richting schadeloosstelling voor onteigende beleggers. De commissie heeft het aan de Ondernemingskamer overgelaten om een keuze (of weging) te maken tussen de gepresenteerde scenario’s. In de procedure bij de Ondernemingskamer krijgt het Ministerie van Financiën nu gelegenheid voor een conclusie na deskundigenbericht; hierna volgen de belanghebbenden. In november van dit jaar volgt dan een mondelinge behandeling.
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >