Sman Business Value Blog

Betwisting van transactie met gelieerde partij

Rondom faillissementen spelen nogal eens waarderingskwesties. ‘Niet-operationele transacties’ in het zicht van een faillissement zoals verkoop van dochters, activa, en activiteiten vergen een adequate waardering. Curatoren willen zekerheid over de waarde van af te stoten activiteiten/deelnemingen. Intra-groepstransacties waarbij ook zekerheden wijzigen, moeten goed worden onderbouwd.

In het onderhavige geval is sprake van een onderneming, die actief is als ‘sportmarketeer’. Er worden commerciële en technische diensten geleverd aan sportclubs die grote aantallen toeschouwers (of tv-kijkers) trekken. Daarmee wordt sponsoring gefaciliteerd.

De onderneming maakte een moeilijke periode door, en was bovendien verwikkeld in een rechtszaak waarbij van de onderneming een aanzienlijk (schade-)vergoeding werd geëist. De problemen leidden ertoe dat een reorganisatie noodzakelijk werd geacht en werd doorgevoerd. Als gevolg daarvan gingen activiteiten over naar een gelieerde onderneming.

Enige jaren nadien gaat de onderneming alsnog failliet. De curator onderzoekt de eerder uitgevoerde reorganisatie en de daaruit volgende transacties. De curator vermoedt, kortweg, dat daarbij waarde onttrokken is ten nadele van schuldeisers en geeft een accountantskantoor opdracht de destijds overgedragen activiteiten te waarderen. Het accountantskantoor komt tot een aanzienlijke waarde. De curator spant vervolgens een rechtszaak aan tegen de DGA.

Juridische procedure

In eerste aanleg voert de DGA onvoldoende verweer tegen het rapport van de accountant. Mede als gevolg daarvan volgt de veroordeling een zeer substantieel geldbedrag terug te storten in de failliete boedel.

In hoger beroep wordt ons kantoor ingeschakeld. Wij beoordelen het rapport van het accountantskantoor als volstrekt onvoldoende. Zo worden toekomstige geldstromen niet contant gemaakt, waardoor niet alleen het tijdsaspect wordt genegeerd, maar, nog belangrijker, ook de aan de geldstromen verbonden risico’s en onzekerheden niet worden meegewogen. Verder worden veel te lage kosten opgevoerd. Wij voeren vervolgens zelf een aantal berekeningen uit. Daaruit blijkt dat de door de curator betwiste transacties tegen zakelijke (‘at arms’ length’) geldende condities hebben plaatsgevonden.

Ons rapport wordt ingebracht in de procedure, en in hoger beroep wordt het eerdere vonnis vernietigd. Eind goed, al goed, voor de DGA. Maar voor de betrokken accountant krijgt deze kwestie nog een vervelend staartje. De DGA spant namelijk een tuchtzaak aan. De Accountantskamer volgt daarbij onze zienswijze, en legt een maatregel op aan deze accountant.

Voor ons toont deze gang van zaken weer eens aan dat in tijden van ‘zwaar weer’, een transactie met een gelieerde partij zeer zorgvuldig gedocumenteerd afgehandeld moet worden. Een degelijk waarderingsrapport kan zekerheid bieden en juridische procedures en slapeloze nachten voorkomen. En: waarderen is een ‘vak apart’.
Peter Hoiting

Geschreven door Peter Hoiting

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Peter Hoiting. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Peter Hoiting (1953) is Register Accountant en Register Valuator en was sinds 2005 tot en met oktober 2021 partner bij Sman Business Value. Na zijn uittreden uit de maatschap blijft hij werkzaam als adviseur ten behoeve van Sman Business Value.
Meer over Peter Hoiting >