Stichting Rimari houdt bijeenkomst bij Sman Business Value

De personen die in ondernemingsrechtelijke geschillen worden benoemd door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam zijn de zogenaamde ‘frontsoldaten’. Het betreft hen die door de Ondernemingskamer zijn aangewezen als onderzoeker, bestuurder, commissaris en/of beheerder van aandelen bij de uitvoering van hun taken. Zij opereren onafhankelijk maar in een sterk litigieuze omgeving. Zij zijn aangesloten bij de Stichting Rimari.

Stichting Rimari is opgericht in 2012. De stichting heeft tot doel het functioneren van de ‘frontsoldaten’ te bevorderen. Rimari dient als platform om ervaringen uit te wisselen en het vergaren van ‘best practices’. In dit verband worden bijeenkomsten en lezingen georganiseerd over ontwikkelingen in de ondernemingsrechtspraak. Voorts worden praktijkproblemen bij het onderzoek of tijdelijk bestuur en commissariaat, en andere onderwerpen die verband houden met het enquêterecht geïnventariseerd.

Ook Sman Business Value is aangesloten bij Stichting Rimari, in de personen van Guido Rooijackers en Peter Hoiting. Regelmatig worden zij benoemd door de Ondernemingskamer als onafhankelijk deskundige gericht op de waardering van aandelen. Dergelijke opdrachten vinden plaats in het kader van, soms zeer omvangrijke, uitkoopprocedures. Daarnaast zijn er situaties waarbij partijen in een enquêteprocedure ter terechtzitting overeenkomen hun geschil te beslechten waarbij vervolgens wordt overeengekomen dat een aandeelhouder uittreedt. De prijs van het over te dragen aandelenbelang wordt vervolgens bij wijze van bindend advies vastgesteld en de Ondernemingskamer benoemt hiertoe een deskundige.

Op verzoek van Stichting Rimari hebben wij, tezamen met Karel Scheepers (Park Corporate Finance) inleidingen verzorgd over de waarderingspraktijk bij de Ondernemingskamer. De bijeenkomst, in januari dit jaar, werd gehouden ten kantore van Sman Business Value en is bezocht door circa 50 onderzoekers en deskundigen die bij Stichting Rimari aangesloten zijn, alsmede door vertegenwoordigers van de Ondernemingskamer en de advocatuur.

In deze bijeenkomst gingen wij in op gesignaleerde problematiek bij opdrachtformuleringen aan deskundigen, alsmede het onderscheid in werkwijze bij deskundigenonderzoeken bij grootschalige concerns versus het MKB. Karel Scheepers behandelde aspecten met betrekking tot claims inzake wanbeleid, informatievoorziening, geheimhouding, aansprakelijkheid en het opereren in een litigieuze omgeving. Na de inleidingen volgde een levendig debat. Een en ander heeft ertoe geleid dat binnen Stichting Rimari een werkgroep geformeerd zal worden die zich buigt over waarderingsvraagstukken en bindend advies. Sman Business Value zal hieraan zijn bijdrage leveren.
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >