Waardering voor het Nederlands Arbitrage Instituut

Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI, opgericht in 1949) is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt de beslechting en oplossing van geschillen te bevorderen via arbitrage, bindend advies en mediation. Bepalingen dat bij geschillen het NAI moet worden ingeschakeld komen regelmatig voor in statuten en contracten.

Onze ervaring is dat geschilafhandeling via het NAI een goed alternatief kan zijn voor gerechtelijke procedures. Een voordeel van de arbitrageprocedure is dat deze vertrouwelijk wordt behandeld. Een ander voordeel is dat arbiters kunnen worden benoemd met specifieke deskundigheid die voor de beoordeling van het geschil van belang is. Een arbitraal vonnis heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van de gewone rechter. Nadat de arbiters het vonnis hebben ondertekend, wordt het arbitraal vonnis ingeschreven bij de rechtbank. Daarna kan een partij een deurwaarder inschakelen om op die wijze de uitvoering van het vonnis af te dwingen.

Een nadeel van arbitrage zijn de kosten van de procedure. Anders dan de gewone rechter dienen arbiters door partijen zelf te worden betaald. Een ander mogelijk bezwaar tegen arbitrage is dat hoger beroep (procedure in tweede aanleg) niet mogelijk is. Dit komt weliswaar de snelheid van de procedure ten goede, maar impliceert ook dat het vonnis definitief is. Een arbitraal vonnis is slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden te ontbinden.

Het NAI is jaarlijks betrokken bij een grote verscheidenheid van vraagstukken. De arbiters en bindend adviseurs zijn daarom afkomstig uit vrijwel alle sectoren van het bedrijfs- en maatschappelijk leven. Ondanks de brede deskundigheid die het NAI  vertegenwoordigt, is in veel gevallen toch behoefte aan gespecialiseerde ondersteuning. Adviseurs van Sman Register Valuators zijn via het NAI met regelmaat betrokken geweest bij waarderingsvraagstukken. Hierbij zijn wij zowel gevraagd zelf op te treden als arbiter en bindend adviseur, als de rol van waarderingsdeskundige op ons te nemen in opdracht van arbiters. Zo adviseerde ons bureau recentelijk bij arbitrageprocedures met betrekking tot de waarde van personeelsopties, alsmede over de waardering van een onderneming die onderdeel uitmaakte van een te verdelen boedel.
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >