Waardering en aanbiedingsplicht

In de statuten van een vennootschap is veelal een regeling opgenomen die voorziet in een aanbiedingsplicht van aandelen. De prijsbepaling is daarbij vaak een zaak die tot strijd leidt. Het inschakelen van een onafhankelijke en deskundige waardeerder kan bijdragen tot het bereiken van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. De waardering kan uitgevoerd worden in opdracht van één der belanghebbenden, of in de vorm van een -al of niet bindend- advies aan beide partijen.

Met name indien partijen niet over een gelijke informatiepositie beschikken, zoals vaak het geval is bij een inactieve minderheidsaandeelhouder tegenover de DGA, dan is het van groot belang dat de waardebepaling gedaan wordt door een deskundige met voldoende bedrijfsmatig inzicht.

Ons bureau heeft een ruime ervaring met waarderingskwesties in het kader van de statutaire aanbiedingsplicht. Wij treden op als onafhankelijk deskundige, vaak benoemd door de rechterlijke macht, maar ook als partijadviseur.

Het lidmaatschap van onze partners bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators en inschrijving bij het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen, waarborgen een adequaat uitgevoerd deskundigenonderzoek. Belt u ons voor een kennismaking.