Economische schadebepaling

Indien een partij meent te zijn benadeeld wegens wanprestatie of onrechtmatige daad, doet zich de vraag voor wat de omvang is van de schade. De economische schade uit zich doorgaans in de vorm van vermogensschade of schade uit gederfde winst of opbrengsten.

Sman Business Value beschikt over de benodigde expertise in het vaststellen van de omvang van economische schade binnen het kader van een gerechtelijke procedure. Deze expertise wijkt op essentiële punten af van de standaard economische waardebepaling die voor koop of verkoop van een onderneming wordt gevolgd. Juridische begrippen als oorzakelijk verband, toerekenbaarheid, gevolgschade en gederfde opbrengsten dienen goed geïnterpreteerd te worden zodat deze kunnen worden vertaald en toegepast in de financiële berekening.

Maar schadeonderzoek vergt meer dan een berekening alleen. Bij de schriftelijke rapportage van het onderzoek worden hoge eisen gesteld aan onderbouwing, in het bijzonder ten aanzien van causaliteit, documentatie en argumentering. Inschakeling van een deskundige partij is daarom cruciaal.

Binnen Sman Business Value is ruime kennis en ervaring aanwezig met grootschalige schadeonderzoeken met significante financiële belangen, zowel in de rol van partijadviseur als in de rol van onafhankelijk, gerechtelijk deskundige. Het lidmaatschap van onze partners bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators en inschrijving bij het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen, waarborgen een adequaat uitgevoerd deskundigenonderzoek. Belt u ons voor een kennismaking.