Waardering personenvennootschappen

Waarderingskwesties rondom personenvennootschappen (zoals een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap) zien veelal op de toetreding of exit van een partner of de waardering van een in de vennootschap in te brengen onderneming. Vaak wordt daarbij specifiek onderscheid gemaakt in de waarde van de goodwill en overige vermogensbestanddelen.

Ten aanzien van toetreding of exit zijn partijen in het vennootschapscontract veelal specifieke bepalingen overeengekomen. Soms behelzen deze bepalingen ook waarderingsvoorschriften. Desalniettemin kunnen deze situaties een bron van conflict vormen ten aanzien van de hanteren uitgangspunten en methode. Voor die situaties voorziet het vennootschapscontract meestal in een arbitrageclausule of een, al dan niet bindend, deskundig advies.

Ons bureau heeft een ruime ervaring met waarderingskwesties in het kader van personenvennootschappen. Wij treden op als onafhankelijk deskundige, soms benoemd door partijen gezamenlijk of bijvoorbeeld door de rechterlijke macht, de voorzitter van de Kamer van Koophandel of het Nederlands Arbitrage Instituut.

Het lidmaatschap van onze partners bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators en inschrijving bij het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen, waarborgen een adequaat uitgevoerd deskundigenonderzoek. Belt u ons voor een kennismaking.