Sman Business Value Blog

Geen bankrekening meer, wat nu?

Wij werden in februari 2016 door het Gerecht in eerste aanleg van Aruba benoemd als gerechtelijk deskundige in een schadestaatprocedure. Hierbij diende een oordeel te worden gevormd over de schade geleden door een op Aruba gevestigd geldtransactiebedrijf. In deze kwestie benoemde het gerecht een commissie van in totaal drie deskundigen, bestaande uit twee waarderingsspecialisten, en een jurist met specifieke expertise ten aanzien van financiële instellingen.

Voorgeschiedenis

Ritco Company N.V. (Ritco) exploiteerde op Aruba een succesvol en groeiend geldtransactiebedrijf. Via diverse vestigingen van Ritco konden buitenlandse werknemers op Aruba contant geld overmaken naar hun familie overzee, veelal in Colombia.

Ten behoeve van haar operatie hield Ritco een bankrekening aan bij Aruba Bank. Deze rekening werd in 2002 plotseling, en zonder opzegtermijn, beëindigd door de bank. Ritco kwam hierdoor in acute problemen. Uiteindelijk kreeg Ritco na ongeveer 18 maanden weer de beschikking over een bankrekening.

In de tussenliggende periode kon Ritco haar onderneming feitelijk niet meer uitoefenen en deze ging dan ook ter ziele. Na een langdurige juridische procedure werd voor recht verklaard dat de bank onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ritco door de relatie met Ritco zonder inachtneming van een redelijke opzegtermijn van 4 maanden te beëindigen en door te weigeren om tijdig een bankrekening te (her)openen.

Bijzondere vraagstelling

De bijzondere vraagstelling die aan deskundigen wordt voorgelegd betreft de omvang van de door Ritco geleden schade. Vrij vertaald: door het handelen van de bank heeft Ritco circa 18 maanden geen beschikking gehad over een bankrekening, terwijl Ritco in het geval van rechtmatig handelen slechts een periode van 6 maanden geen bankrekening zou hebben gehad. Bij de begroting van de schade die Ritco heeft geleden, moet ervan uit worden gegaan dat het er ook bij inachtneming van de opzegtermijn niet in zou zijn geslaagd om bij een andere bank een rekening te openen. In dat geval zou het eveneens zijn bedrijfsactiviteiten gedurende de periode van 6 maanden moeten staken. Anders gezegd, ook in een situatie met rechtmatig handelen van de bank, zou Ritco gedurende 6 maanden geen bankrekening hebben gehad. Die periode was echter wel aanmerkelijk korter geweest dan de lange periode van circa 18 maanden waarin Ritco in werkelijkheid geen beschikking had over een bankrekening, en die haar fataal is geworden.

Analyse

Deskundigen zijn voor het bepalen van de schade uitgegaan van de zogeheten Differenz-hypothese. In deze hypothese wordt de vermogenspositie waarin Ritco uiteindelijk feitelijk is komen te verkeren (de Ist-positie) vergeleken met de vermogenspositie waarin Ritco naar alle waarschijnlijkheid zou hebben verkeerd, indien zij slechts over de ‘korte’ periode van 6 maanden geen bankrekening zou hebben gehad (de Soll-positie).

Soll-positie

Voor de beoordeling van de Soll-positie is zoveel mogelijk uitgegaan van geobjectiveerde inschattingen, zoals: • Omzet- en kostenverloop en gerealiseerde maandelijkse groeicijfers in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar (het volume van het geldverkeer kent een specifiek seizoenspatroon). • Ontwikkelingen in het geldverkeer tussen Aruba en Colombia, zoals gepubliceerd door de Centrale Bank van Aruba. • Ontwikkelingen in de markt, zoals de opening van nieuwe vestigingen van met Ritco concurrerende geldtransactiebedrijven. Deskundigen concluderen dat Ritco aan het einde van de ‘overbruggingsperiode’ van 6 maanden een zodanige vermogens- en liquiditeitspositie zou hebben gehad, dat een herstart van het bedrijf realiseerbaar zou zijn geweest. Een volledig herstel van het marktaandeel zou echter niet mogelijk zijn geweest gezien het toegenomen aantal geldtransactiekantoren (gemeten in aantallen locaties). Voorts wordt ingeschat welke invloed de herstart van Ritco gehad zou hebben op de markt.

Ist-positie

Deskundigen geven tevens een beoordeling van de Ist-positie. Als gevolg van de lange periode van belemmerde bedrijfsvoering was het eigen vermogen van Ritco nagenoeg nihil en was de trend negatief. Bij continuatie zou het eigen vermogen negatief worden, hetgeen de vereiste basis ontneemt aan de exploitatie van een geldtransactiebedrijf. Voorts dreigde Ritco in liquiditeitsproblemen te komen. Het gerecht concludeert met de deskundigen dat Aruba Bank Ritco in een situatie van insolvabiliteit en onmiddellijk dreigend liquiditeitstekort heeft gebracht.

Schade

Behoudens een ondergeschikt punt ten aanzien van brutering van wettelijke rente neemt het gerecht in haar vonnis van 24 mei 2017 de conclusies van deskundigen over en wijst aan (de rechtsopvolger van) Ritco een schadebedrag toe van 4,7 mln Antilliaanse gulden. Dit is equivalent aan circa 2,25 mln Euro.

De uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl, onder nummer ECLI:NL:OGEAA:2017:396.
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >